Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo

Відділ аналітики та статистики
Посада П.І.Б.        Телефон        Електронна адреса

Заступник начальника Управління -
начальник відділу аналітики та статистики

Рудь Марина Леонідівна (0542) 66-19-45    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступник начальника відділу Юськова Віталіна Вікторівна (0542) 66-19-46 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ПОЛОЖЕННЯ
про відділ аналітики та статистики
Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Сумській області

1. Відділ аналітики та статистики Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – відділ) забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Відділ входить до складу Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – Управління).

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст), дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, наказами Департаменту державної виконавчої служби, дорученнями директора Департамент державної виконавчої служби, наказами Головного територіального управління юстиції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Відділу є:

3.1. реалізація в межах компетенції державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

3.2. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

3.3. участь в межах своєї компетенції в організації, контролі та здійсненні примусового виконання рішень.

4. Відділ відповідно до покладених завдань:

4.1. Здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та організаційне  забезпечення роботи відділу примусового виконання рішень, відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

4.2. Забезпечує ведення обліково - статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та відділами державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;

4.3. Розглядає питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;

4.4. Організовує освітньо - роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Відділ завдань;

4.5. Здійснює підготовку роз’яснень та рекомендацій щодо виконання  державними виконавцями рішень у порядку, встановленому  Законом  України «Про виконавче провадження» та порядку ведення обліково - статистичної звітності;

4.6. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

4.7. Здійснює формування номенклатурних справ;

    4.8. Надає методичну та практичну допомогу відділам державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

4.9. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та Департаменту державної виконавчої служби.

4.10. Бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої служби та їх професійного навчання, стажування;

4.11. Здійснює контроль та координує діяльність відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

5. Відділ має право:

5.1. В порядку, встановленому законодавством та правилами документообігу Головного територіального управління, ініціювати скликання (утворення) нарад (комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на відділ та управління;

5.2. Здійснювати перевірку роботи відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

5.3. Здійснювати підготовку роз’яснень та рекомендацій щодо виконання  державними виконавцями рішень у порядку, встановленому  Законом  України «Про виконавче провадження» та порядку ведення обліково-статистичної звітності;

5.4. Надавати методичну та практичну допомогу відділам державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

5.5. Залучати до виконання завдань, покладених на відділ та вивченні окремих питань спеціалістів органів питань спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

6.Відділ здійснює свої повноваження через начальника та працівників Відділу.

7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління, відповідного Головного територіального управління юстиції, іншими органами державної влади, місцевою держадміністрацією, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником Головного територіального управління юстиції.

8. Відділ очолює заступник начальника Управління - начальник відділу аналітики та статистики Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – начальник відділу).

Начальник відділу організовує, направляє та контролює виконання покладених на відділ завдань і здійснення підпорядкованими працівниками своїх повноважень відповідно до законодавства.

Начальник відділу призначається та звільняється державним секретарем Міністерства юстиції України за поданням начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області.    

Інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника Управління.

8. Начальник відділу аналітики та статистики:

8.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, за дорученням начальника Управління представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний начальнику Управління за організацію та результати діяльності Відділу;

8.2. Організовує роботу Відділу;

8.3. Вносить на розгляд начальнику Управління пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень, щодо вдосконалення організації  роботи Відділу;

8.4. Забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції, Департаменту державної виконавчої служби, наказів Мін'юсту, директору Департаменту державної виконавчої служби та головного територіального управління юстиції;

8.5. Звітує перед начальником Управління щодо виконання покладених на Відділ завдань та запланованих заходів;

8.6. Бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Управлінням, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності органів ДВС;

8.7. Організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;

8.8. Проводить наради з питань, що належать до компетенції Відділу;

8.9. Забезпечує дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

8.10. У межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення працівникам Відділу, відділам державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

8.11. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Начальник  відділу зобов’язаний:

9.1.   дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

9.2.   дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

9.3.   поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

9.4.   з повагою ставитися до державних символів України;

9.5.   обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

9.6.   забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання покладених завдань і функцій;

9.7.   сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;

9.8.   виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

9.9.   додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

9.10. запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

9.11.  постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

9.12. зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

9.13. надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.

10.    Начальник відділу має право на:

10.1. повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

10.2. чітке визначення посадових обов’язків;

10.3. належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

10.4. оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;

10.5. відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

10.6. професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;

10.7. просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

10.8. участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

10.9. участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом;

10.10. оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

10.11. захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;

10.12. отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;

10.13. безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

10.14. проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.