Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області

Головне управління юстиції в  Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
Закон не вимагає неможливого
Відділ з питань нотаріату
Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
Начальник відділу  Єременко Анатолій Павлович  (0542) 66-19-47 viddil.notariatu@gmail.com

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань нотаріату

Головного територіального управління юстиції у Сумській області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з питань нотаріату є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Сумській області, який безпосередньо підпорядкований начальнику головного територіального управління;

1.2. В своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі № 1707/5 від 23 червня 2011 року, цим положенням, наказами Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

1.3. Відділ з питань нотаріату підпорядковується начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

1.4. Положення про відділ з питань нотаріату затверджується наказом начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

1.5. Зміни і доповнення до Положення про відділ з питань нотаріату  вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

2. Основні завдання, покладені на відділ з питань нотаріату:

 

2.1. участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб, приймає участь в реалізації Головним територіальним управлінням юстиції у Сумській області право освітнього напрямку;

2.2. підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності установ нотаріату, участь в роботі з удосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння розвитку нотаріату;

2.3.  забезпечення захисту прав людини і громадянина у сфері нотаріату;

2.4. організація роботи державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву;

2.5. методичне забезпечення діяльності установ нотаріату;

2.6. забезпечення доступу до публічної інформації, надання консультацій під час оформлення запиту на отримання публічної інформації.

 

3. Відділ з питань нотаріату

відповідно  до покладених на нього завдань:

 

3.1. організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає

заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства;

3.2.  організовує та забезпечує підвищення кваліфікації нотаріусів;

3.3. забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

3.4. визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його;

3.5. контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

3.6. уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

3.7. зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін’юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

3.8. встановлює розміри плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;

3.9. контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів;

3.10. контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;

3.11. здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз'яснення в межах своєї компетенції, забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

3.13. уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;

3.14. забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

3.15. забезпечує розгляд звернень громадян з питань нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян на дії державних нотаріусів державних нотаріальних контор;

3.16. здійснює збір та облік статистичної звітності про діяльність державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, приватних нотаріусів;

3.17. з метою поліпшення нотаріального обслуговування населення у відділених населених пунктах, які не забезпечені нотаріальними послугами, сприяє організації здійснення виїзду громадських приймалень за участю нотаріусів;

3.18. сприяє здійсненню нотаріусами області через засоби масової інформації інформування населення про чинне законодавство, що регулює діяльність органів нотаріату;

3.19. готує подання про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до працівників відділу, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву;

3.20. забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ нотаріату;

3.21. проводить щоквартально аналіз та узагальнює письмі звернення громадян, які надходять до Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

3.22. розробляє методичні рекомендації з питань діяльності установ нотаріату;

3.23. здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних;

3.24. забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу;

3.25. здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;

3.26. вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення;

3.27. інформує Мін’юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення;

3.28. забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

3.29. застосовує санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

 

4. Відділ з питань нотаріату має право:

 

4.1. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції; здійснювати перевірки  в установах нотаріату та приватних нотаріусів області;

4.2. одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

4.3. залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їхньою згодою;

4.4. здійснювати перевірки порядку проходження стажування особами, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;

4.5 здійснювати перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги;

4.6. скликати наради (семінари)  з питань нотаріату;

4.7. за дорученням керівництва управління юстиції брати участь у засіданнях колегій, нарадах, інших дорадчих і колегіальних органах, які проводяться в головному територіальному управлінні юстиції, у випадках розгляду на них питань, що входять в компетенцію та повноваження відділу;

4.8. до посадових осіб відділу з питань нотаріату  можуть застосовуватись заохочення, що передбачені Законом України „Про державну службу”, що містяться у Правилах внутрішнього розпорядку та Колективному договорі;

4.9. відділ взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до його компетенції.

 

5. Керівництво відділу з питань нотаріату:

 

5.1. керівництво відділом здійснює начальник відділу з питань нотаріату,  який призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника

Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

5.2. На посаду начальника відділу з питань нотаріату призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, яка вільно володіє українською мовою. Стаж роботи за фахом на посаді головного спеціаліста не менше 3 років

5.3. начальник відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Сумській області в своїй діяльності безпосередньо підпорядкований начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

5.4. начальник відділу з питань нотаріату зобов’язаний  виконувати службові обов’язки у відповідності до вимог ст. 30, 139  Кодексу законів про працю України, ст. 5,10,12 Закону України  «Про державну службу», а також виконувати завдання, передбачені частиною 3 Цього Положення;

5.5. начальник відділу з питань нотаріату погоджує проекти наказів, листів, відповідей на звернення громадян, доповідних записок, тощо, які розроблені спеціалістами цього ж відділу;

5.6. начальник відділу з питань нотаріату несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

5.7. у випадку відсутності  начальника відділу у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших причин, обов`язки начальника відділу виконує головний спеціаліст відділу нотаріату Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

 

Начальник відділу

з питань нотаріату                                                                                А.П. Єременко

Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

© 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту