Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
  Керівництво П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Начальник відділу Зубко Микола Олексійович

  (0542) 66-19-35

  m.zubko@sm.minjust.gov.ua

  Заступник начальника відділу Янакаєва Каріна Маратівна

  (0542) 66-19-35

  m.zubko@sm.minjust.gov.ua


  Державна реєстрація нормативно-правових актів

  m.zubko@sm.minjust.gov.ua

  (0542) 66-19-35

   

  Систематизація законодавства

  info@sm.minjust.gov.ua

  (0542) 66-19-35 

  Правова освіта

  m.zubko@sm.minjust.gov.ua

  (0542) 66-19-34 

  Правова робота 

  m.zubko@sm.minjust.gov.ua

  (0542) 66-19-35


  П О Л О Ж Е Н Н Я

  про відділ державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції

  у Сумській області

   

  I. Загальні положення

   

  1. Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі - головне територіальне управління юстиції) є структурним підрозділом без права юридичної особи і підпорядковується начальнику головного територіального управління та першому заступнику начальника управління.

  2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Сумській області, цим Положенням і іншими нормативно-правовими актами.

  3. Створюється відповідно до структури та штатного розкладу.

  4. Права та обов’язки посадових осіб відділу регламентуються їх посадовими інструкціями.

   

  ІІ. Основні завдання, покладені на відділ

   

  1. Забезпечення в межах компетенції охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій у процесі нормотворчої діяльності суб’єктів нормотворення (видання органами виконавчої влади нормативно-правових актів).

  2. Участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання первинної правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

  3. Розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури.

  4. Організація роботи громадських приймалень, консультативних пунктів та «гарячих» телефонних ліній з надання безоплатної первинної правової допомоги.

  5. Здійснення обліку і систематизації законодавства з метою забезпечення органів та установ юстиції області точною і повною інформацією про чинне законодавство України, надання допомоги працівникам цих органів та установ в оперативному пошуку законодавчих актів.

  6. Забезпечення в межах повноважень законності в роботі територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій, державних господарських об’єднань; активізації та вдосконалення правової роботи; посилення контролю за станом правової роботи; підвищення кваліфікації працівників юридичних служб.

  7. Експертного забезпечення правосуддя в межах компетенції.

  8. Надання методичної та організаційної допомоги районним, міськрайонним, міському управлінням юстиції з питань, що відносяться до компетенції відділу.

   

  ІІІ. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

   

  1. З питань державної реєстрації нормативно-правових актів:

  1) Здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів.

  2) Скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

  3) Забезпечує районні, міське та міськрайонні управління юстиції та установи юстиції інформацією з бази даних Єдиного державного реєстру нормативно - правових актів.

  4) Бере участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

  5) Розглядає скарги районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на рішення міськрайонних, районних управлінь юстиції про відмову в державній реєстрації їх нормативно-правових актів, скасування рішень про державну реєстрацію цих актів та вжиття відповідних заходів щодо вирішення цих питань.

  6) Здійснює експертизу поданих на державну реєстрацію нормативно-правових актів на відповідність їх Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, антикорупційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, готує відповідні документи для прийняття рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів або відмови в державній реєстрації чи повернення без державної реєстрації.

  7) Перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласній державній адміністрації її управліннях, відділах, інших структурних підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях, складає протокол про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб’єкта нормотворення.

   

  2. З питань систематизації законодавства:

  1) Забезпечує підвідомчих головному територіальному управлінню юстиції органів та установ юстиції «Офіційним вісником України» та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін'юстом, кодексами України.

  2) Доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін'юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян.

  3) Підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання.

  4) Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків.

   

  3. З питань правової освіти:

  1) Координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення.

  2) Бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, майстер-класів, «круглих» столів, брейн-рингів та інших навчально-методичних заходів.

  3) Забезпечує роботу громадських приймалень, консультативних пунктів та «гарячих» телефонних ліній з надання безоплатної первинної правової допомоги, надає їм методичну допомогу.

  4) Сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб.

  5) Здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції.

  6) Бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян.

  7) Бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи  спеціальності «Правознавство», поточних перевірках дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку юристів.

  8) Організовує, збирає та готує інформації до Журналу «Бюлетень Головного територіального управління юстиції у Сумській області» та подає їх до друку в друкарню.

  9) Узагальнює позитивний досвід правоосвітньої діяльності навчальних закладів, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

  10) Організовує та проводе Всеукраїнські та обласні тижні права, узагальнює матеріали, поширює узагальнений досвід.

  11) Здійснює організаційне забезпечення під час проведення за рішенням Міністерства юстиції України конкурсів для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

  12) Формує локальні реєстри: Реєстр адвокатів, які надають безоплатну  вторинну  правову  допомогу  на  постійній  основі  за контрактом, та Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову  допомогу  на  тимчасовій  основі  на підставі договору, а також розглядає пропозиції центрів з надання безоплатної вторинної правової  допомоги  про  виключення  таких  адвокатів  з локальних реєстрів відповідно до закону.

   

  4. З питань правової роботи:

  1) Здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях.

  2) Надає методичну допомогу територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативних актів у відповідність до чинного законодавства.

  3) Перевіряє в територіальних органах центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення,  вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

  4) Організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами  виконавчої влади.

  5) Веде облік штатної чисельності працівників юридичних служб (юрисконсультів) області; облік місцевих державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, підприємств інших організаційно-правових форм господарювання (за потреби), охоплених і неохоплених постійним правовим обслуговуванням; облік вакантних посад працівників юридичних служб (юрисконсультів) Сумської області.

  6) Організовує і забезпечує роботу Методичного кабінету при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області.

  7) В межах компетенції надає роз’яснення суб’єктам правової роботи, в тому числі щодо правозастосування норм Загального положення про юридичну службу.

  8) Організовує та організаційно забезпечує роботу Координаційної ради з питань підготовки та затвердження методичних рекомендацій та узагальнень позитивного досвіду при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області. Вивчає методичні рекомендації, підготовлені структурними підрозділами головного територіального управління юстиції та районними, міськрайонними, міським управліннями юстиції області, вживає заходів до приведення форми наданих методичних рекомендацій до встановленого головним територіальним управлінням юстиції зразка.         

  9) Узагальнює позитивний досвід діяльності юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій з питань правової роботи.

  10) Запроваджує новітні інноваційні форми і методи роботи юридичних служб, організації правової роботи.

  11) Здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

   

  5. Із загальних питань:

  1) Організаційно забезпечує роботу обласної міжвідомчої координаційно- методичної ради з правової освіти населення (далі – МКМР). Відповідно до плану роботи обласної МКМР проводить вивчення діяльності міських, районних МКМР, складає довідки, готує узагальнення, надає методичні рекомендації.

  2) Організовує проведення оглядів-конкурсів з питань правової освіти та правової роботи. Розробляє відповідне нормативне забезпечення, підводить підсумки конкурсів.

  3) Координує роботу Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області.

  4) Готує звітні інформації (цифрові та аналітичні) з напрямків діяльності відділу до Міністерства юстиції України та інформації про проведену роботу до Сумської обласної державної адміністрації.

  5) Організовує і проводить семінари, стажування, навчання та наради з питань організації роботи районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції з напрямків роботи, віднесених до компетенції відділу.

  6) Приймає участь у складі комісій по проведенню комплексних та цільових перевірок роботи районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції з питань віднесених до компетенції відділу; надає відповідну методичну допомогу.

  7) Готує узагальнення підсумків діяльності районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції з питань, віднесених до компетенції відділу, за відповідні звітні періоди. Виявляє, узагальнює та впроваджує позитивні форми й методи роботи районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції.

  8) Готує і надає районним, міськрайонним, міським управлінням юстиції методичні та інструктивні матеріали та роз’яснення з питань, віднесених до компетенції відділу.

  9) Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення.

  10) Розглядає запити органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та звернення громадян, що надходять до головного територіального управління юстиції з питань, що належать до компетенції відділу, щодо захисту прав та основних свобод людини, надає роз’яснення чинного законодавства. 

  11) Здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави та права, захисту прав та основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції. Приймає участь у роботі громадської приймальні та поповненні інформаційними матеріалами веб-сайту головного територіального управління юстиції.

  12) Забезпечує виконання постанов колегій, наказів та доручень Міністерства юстиції України по напрямкам діяльності відділу, використання засобів масової інформації в пропаганді чинного законодавства.

   

  ІV. Відділ має право

   

  1. Залучати з дозволу начальника головного територіального управління юстиції вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення аналізу нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію.

  2. Залучати до проведення перевірок, семінарських занять спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками).

  3. Залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін’юсту.

  4. Вносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного  провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

  5. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів головного територіального управління юстиції, державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що належать до компетенції відділу.

  6. У разі потреби вимагати подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів Сумської обласної державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

  7. У разі неналежного виконання керівником юридичної служби територіального органу центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного господарського об’єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань, порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством.

  8. Брати участь у контролі (перевірці) територіальних управлінь юстиції, інших органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій, державних господарських об’єднань з питань, що належать до компетенції відділу, відповідно до затверджених програм та планів проведення заходів або за дорученням керівництва.

  9. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи відділу, головного територіального та районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції області.

   

  V. Керівництво

   

  1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником головного територіального управління юстиції згідно із законодавством про державну службу.

  2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику головного управління юстиції та першому заступнику начальника згідно з розподілом функціональних повноважень.

  3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років, що вільно володіє державною мовою.

  4. Начальник відділу повинен володіти навиками роботи з персональним комп’ютером та офісними програмами.

  5. Начальник відділу:

  1) здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

  2) подає на затвердження начальникові головного територіального управління юстиції положення про відділ;

  3) розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

  4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи головного територіального управління юстиції;

  5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

  6) звітує перед начальником головного територіального управління юстиції про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

  7) може входити до складу колегії головного територіального управління юстиції;

  8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

  9) представляє інтереси головного територіального управління юстиції з питань, що належать до компетенції відділу, у взаємовідносинах з місцевими державними адміністрації та їх структурними підрозділами, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва головного територіального управління юстиції;

  10) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

  11) подає начальникові головного територіального управління юстиції пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  13) виконує обов’язки щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до чинного законодавства подаються до головного територіального управління юстиції;

  14) здійснює перевірки стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

  15) забезпечує введення зареєстрованих нормативно-правових актів в базу «Регіональний реєстр»;

  16) у разі потреби має право:

  вимагати від суб’єктів нормотворення подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

  складати протокол про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб'єкта нормотворення;

  17) для належного виконання обов'язків та реалізації прав начальник відділу взаємодіє з працівниками всіх структурних підрозділів головного територіального управління юстиції з питань, що віднесені до компетенції відділу, надає інформацію про статистичні дані роботи відділу та іншу інформацію, необхідну для планування роботи управління та проведення аналізу діяльності у встановлені терміни;

  18) з метою забезпечення виконання покладених на нього обов’язків, організовує ділове листування з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, органами судової влади у межах наданих повноважень;

  19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

  6. У випадку відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Сумській області, на якого ці обов’язки будуть покладені.  

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту