Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Відділ примусового виконання рішень
  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Начальник відділу Литвиненко Олександр Олександрович (0542) 65-01-28 info_prim@sm.dvs.gov.ua
  Заступник начальника відділу Тимофєєва  Тетяна Іванівна (0542) 65-01-28   info_prim@sm.dvs.gov.ua 

  ПОЛОЖЕННЯ
  про відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби
  Головного територіального управління юстиції у Сумській області 

   1. Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – Відділ) є органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, є структурним підрозділом та підпорядковується Головному територіальному управлінню юстиції у Сумській області через Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – Управління), Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). 

  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказами головного територіального управління юстиції, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Відділу є:

  3.1. реалізація державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

  3.2. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

  3.3. забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

  4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  4.1. здійснює своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень у порядку, встановленому законом (боржниками є територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади,  місцеві суди, міські, районні або селищні ради чи районні державні адміністрації та їх структурні підрозділи, місцеві прокуратури, інші територіальні підрозділи  органів державної влади та їх посадові особи; сума зобов'язання становить від трьох до десяти мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті;  інші виконавчі провадження, що перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби, можуть передаватися до Відділу);

  4.2. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику головного територіального управління юстиції;

  4.3. забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

  4.4.  аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень та веде обліково-статистичну звітність;

  4.5.  розглядає звернення громадян та юридичних осіб, аналізує стан цієї роботи у Відділі, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

  4.6. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

  4.7.  організовує ведення діловодства та архіву у Відділі;

  4.8.  надає методичну та практичну допомогу відділам державної виконавчої служби юстиції;

  4.9.  здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, головного територіального управління юстиції.

  5. Відділ з метою організації своєї діяльності:

  5.1. бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Відділу;

  5.2.  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

  5.3.  забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.

  6. Відділ має право:

  6.1. залучати до виконання завдань, покладених на Відділ, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

  6.2. одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

  6.3. скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

  6.4.  користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів.

  7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у Сумській області, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

  8. Відділ очолює начальник відділу примусового виконання рішень (далі – начальник Відділу).

  8.1. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції у Сумській області за поданням начальника Управління, погодженим з директором Департаменту.

  8.2. Заступник начальника Відділу призначається та звільняється з посади начальником головного територіального управління юстиції за поданням начальника Відділу, погодженим із начальником Управління.

  8.3. Державні службовці, інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного територіального управління юстиції за поданням начальника Відділу, погодженим з начальником Управління.

  9. Начальник Відділу:

  9.1.       очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний перед начальником головного територіального управління юстиції та відповідним Управлінням за організацію та результати діяльності Відділу;

  9.2.       забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, заступників Міністра, директора Департаменту, наказів головного територіального управління юстиції, доручень начальника головного територіального управління юстиції;

  9.4.       вносить начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції, погоджені з начальником Управління, щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та інших працівників Відділу;

  9.5.       вносить начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції, погоджені з начальником Управління, щодо проекту структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання Відділу;

  9.6.       вносить начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції, погоджені з начальником Управління, щодо нагородження державними нагородами та заохочення працівників Відділу;

  9.7.       організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства;

  9.8.       забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

  9.9.       організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних з діяльністю Відділу, організовує перевірку викладених у них фактів, проводить особистий прийом громадян;

  9.10.     виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

  9.11.     розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, розробляє проекти їх посадових інструкцій;

  9.12.     розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

  9.13.     за наявності підстав відповідно до вимог законодавства погоджує заяви державних виконавців про виплату винагороди;

  9.14.     здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  10. Начальник Відділу зобов’язаний:

  10.1.     дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

  10.2.     дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

  10.3.     поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

  10.4.     з повагою ставитися до державних символів України;

  10.5.     обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

  10.6.     забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання покладених завдань і функцій;

  10.7.     сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;

  10.8.     виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

  10.9.     додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

  10.10. запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

  10.11. постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

  10.12. зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

  10.13. надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.

  11. Начальник Відділу має право на:

  11.1.     повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

  11.2.     чітке визначення посадових обов’язків;

  11.3.     належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

  11.4.     оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;

  11.5.     відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

  11.6.     професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;

  11.7.     просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

  11.8.     участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

  11.9.     участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом;

  11.10. оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

  11.11. захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;

  11.12. отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;

  11.13. безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

  11.14. проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри;

  11.15. розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

  12. Для здійснення своїх повноважень начальник Відділу має право видавати доручення та забезпечує контроль за їх виконанням.

  13. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, а також за порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни начальник Відділу притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

  14. Відділ утримується за рахунок Державного бюджету України.

  15. Відділ має відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України для зарахування коштів виконавчого провадження (в т.ч. авансового внеску стягувача) та для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках. Щодо кожного рахунка Відділ веде електронний облік  і звітність за сумами на рахунках.

  Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту